AlgemeneVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en gebruikers van CinemaCadeau. Door aanschaf en/of gebruik van het Product, aanvaardt de houder van het Product de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

1.2   Deze algemene voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

Artikel 2 – Gebruik van het Product

2.1   De Cadeaukaart geeft recht op het arrangement dat vermeld staat op de Cadeaukaart met dienverstande dat de inhoud van het arrangement per Aangesloten Bioscoop kan verschillen en ongeacht of de prijs die de Aangesloten Bioscoop normaliter voor het desbetreffende arrangement rekent hoger of lager is.

2.2   Om gebruik te maken van het arrangement dat vermeld staat op de Cadeaukaart, dient de Cadeaukaart omgezet te worden in een Voucher. Dit kan de Consument doen door de code die vermeld staat op de Cadeaukaart in te voeren opwww.cinemacadeau.be, waarna de Voucher per e-mail aan de Consument zal worden toegestuurd.

2.3   De Voucher kan worden ingeleverd op een dag en tijdstip naar keuze bij een Aangesloten Bioscoop. De Voucher is geldig in een van de Aangesloten Bioscopen voor alle reguliere films. Voor 3D en IMAX voorstellingen geldt een toeslag, premieres en speciale arrangementen zijn uitgesloten.

Artikel 3 – Prijzen en retour

3.1   De vermelde prijzen op het Product zijn in euros en geven uitsluitend recht op het arrangement dat hierop vermeld staat. Op CinemaCadeau is geen btw van toepassing.

3.2   Een Product wordt niet retour genomen.

3.3   Het is niet mogelijk om een Product geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

3.4   Het is niet mogelijk om een Product om te wisselen voor een ander arrangement dan vermeld staat op het Product of voor enig ander product.

Artikel 4 – Geldigheid

4.1   De Cadeaukaart is vanaf de dag van aankoop 1 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Dit betekent dat de Cadeaukaart binnen de geldigheidstermijn van 1 jaar verzilverd moet zijn door middel van het omzetten van de Cadeaukaart in een Voucher en het inleveren van deze Voucher bij een Aangesloten Bioscoop. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is het Product niet meer bruikbaar. CinemaCadeau behoudt zich het recht voor om het verlopen Product te blokkeren.

4.2   Het betaalde bedrag voor een verlopen Cadeaukaart zal niet worden gerestitueerd.

Artikel 5 – Verlies

5.1   De Consument dient het Product zorgvuldig te bewaren.

5.2   Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van het Product waardoor deze niet meer geldig door de Consument kan worden gebruikt, is CinemaCadeau niet aansprakelijk. CinemaCadeau zal geen nieuw Product aan de Consument leveren noch de kosten van het verloren, gestolen, beschadige of ongeautoriseerd gebruikte Product in welke vorm dan ook vergoeden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1   CinemaCadeau verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de website www.cinemacadeau.be en op de uitgaven van het Product. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

6.2   CinemaCadeau kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Product en/of op de website www.cinemacadeau.be en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

6.3   CinemaCadeau kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeen verstrekt door of namens CinemaCadeau via de website www.cinemacadeau.be.

6.4   De website www.cinemacadeau.be kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. CinemaCadeau aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

Artikel 7 – Overmacht

In het geval van overmacht heeft CinemaCadeau het recht om, naar eigen keuze, de koop van het Product te ontbinden dan wel om de uitvoering van het Product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan CinemaCadeau toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 8 – Fraude

In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen heeft CinemaCadeau het recht om naar eigen keuze, de koop van het Product te ontbinden dan wel om de uitvoering van het Product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan CinemaCadeau toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

Voor problemen en/of vragen over het Product kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van CinemaCadeau per e-mail: servicedesk@cinemacadeau.be

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website of van andere uitgaven van CinemaCadeau mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van CinemaCadeau.

Artikel 12 – Eenzijdig wijzigingsbeding

CinemaCadeau behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op www.cinemacadeau.be. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 november 2013.

Klik hier voor een print versie van de algemene voorwaarden.